<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=790446042863156&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Logga in

Ordlista

 

Bild för Euro finans sälj faktura sida

Vad betyder orden?

I vår ordlista reder vi ut de vanligaste ekonomiska termerna och begreppen. Vi förklarar allt ifrån affärsplan och amortering till balansräkning. 

B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 

A

A Conto

A conto är en form av delbetalning. Oftast använder man sig av a conto vid långa uppdrag och stora belopp. 

A-skatt

A-skatt är den skatt anställda betalar på sin lön och som betalas in av arbetsgivaren.

Affärshändelse

En affärshändelse är ett begrepp som används för att beskriva en ekonomisk transaktion som dokumenteras i företagets bokföring. 

Affärsidé

Affärsidén beskriver syftet med företaget och hur företaget ska bedriva sin verksamhet. 

Affärsplan

En affärsplan är ett grundläggande dokument som kartlägger din affärsidé, mål och strategier. 

Aktiebolag 

Ett aktiebolag är en egen juridisk person och är den vanligaste förekommande företagsformen. 

Amortering

Amortering är det belopp som betalas av på ett lån eller en skuld.

Anbud

Ett anbud kallas också för offert, det är ett erbjudande om att köpa en vara eller tjänst till ett bestämt pris.

Anläggningstillgång

En anläggningstillgång är en tillgång avsedd att användas i en verksamhet under en längre tid.  

Annuitetslån

Annuitetslån är en låneform där låntagaren betalar tillbaka lånet med ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle.

Anstånd

Att få anstånd innebär att man får uppskov på betalningen och betalningen skjuts fram i tiden.

Attest

Attest innebär att man skriftligen godkänner något, exempelvis en faktura.

Autogiro

Autogiro gör det möjligt att automatiskt dra betalningen från kundens konto.

Avtalsfakturering

Avtalsfakturering används ofta för företag som ständigt gör återkommande fakturor till sina kunder.

Avtalslagen

Avtalslagen innefattar vad som gäller när man ingår ett avtal och är grunden i den allmänna avtalslagstiftningen.

Avvikelse

En avvikelse visar hur verkligheten skiljer sig från vad man förväntade sig, till exempel skillnaden mellan budget och utfall.

B

BIC

BIC är ett ID-nummer som används för att vid utlandsbetalningar identifiera vilken bank som används.

Balanskonton

Balanskonton redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital.

Balanslikviditet

Balanslikviditet visar företagets omsättningstillgångar i relation till sina korta skulder och visar förmågan att betala sina räkningar. 

Balansrapport

En balansrapport visar ett företags tillgångar och skulder vid ett specifikt tillfälle.

Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Bankgiro

Bankgiro förenklar överföringar och betalningar mellan företag eller från privatpersoner till företag.

Bankkoppling

En koppling mellan bank och ekonomisystem för att underlätta bokföring och fakturahantering.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning registreras hos kreditupplysningsföretagen om du inte har betalat en skuld i tid.

Betalningsföreläggande

Betalningsföreläggande är ett sätt att ansöka om krav för betalning med hjälp av kronofogdemyndigheten. 

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är de krav som gäller för betalningen av en vara eller tjänst.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Borgensman

En borgensman är någon som garanterar att någon kan betala tillbaka en skuld. Skulle en låntagare  inte klara av att betala tillbaka är borgensmannen förpliktad att betala tillbaka lånet.

Borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.

Bransch

En bransch är ett visst verksamhetsområde. 

Brutto

Brutto beskriver ett belopp före skatt och eventuella avdrag.

Bruttomarginal

Bruttomarginal är ett mått i procent hur mycket vinst ett företag genererar från sina intäkter. 

Budget

Uppställning av prognos för framtida ekonomiska händelser

Budgetering

En budget är en prognos av företagets ekonomi under kommande år. 

C

Check

En check är färdigtryckta blanketter som används som betalning och har ställts ut av en bank.

Checkkredit 

Checkkredit är ett avtalat lån som ett företag kan utnyttja löpande upp till ett visst belopp (limit). 

D

Debitera

Att debitera är att ta betalt för en tjänst eller vara.

Denuntiation

Denuntiation är en underrättelse, exempelvis ska en denuntiation skickas när ett skuldebrev överlåts till en ny borgenär.

Deklaration

Deklarationen är ett underlag för hur mycket som tjänats in under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Dotterbolag 

Dotterbolag kontrolleras och styrs av ett moderbolag. Tillsammans bildar de en koncern.

E

E-faktura 

E-faktura är en metod för att skicka ut fakturor digitalt. Enligt lagen ska leverantörer skicka e-fakturor till offentliga aktörer.

Efterbevakning

Med efterbevakning håller företag sina fordringar aktuella genom att fortsätta skicka ut inkassokrav. 

Enkel borgen

Enkel borgen innebär att borgensmannen blir betalningsskyldig när borgenären inte kan driva in skulden från gäldenären.

Enkelt bolag

Enkelt bolag är ett samarbete där minst två fysiska eller juridiska personer driver en verksamhet tillsammans. 

Enskild firma

Enskild firma är en privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Enskild näringsidkare

Enskild näringsverksamhet är en företagsform som drivs av en ensam person som ägare.

Enskild näringsverksamhet 

Enskild näringsverksamhet den enklaste företagsformen som drivs av en privatperson som ensam äger och ansvarar för företaget. 

Entreprenad

En entreprenad är en förbindelse av ett företag att utföra ett visst arbete inom en utsatt tidsgräns för ett bestämt pris. Entreprenad är vanligt inom byggbranschen.

Entreprenör

En entreprenör är en företagsam person som skapar nya affärer och möjligheter.

F

F-skatt

F-skatt är en företagsskatt och betalas av näringsverksamheter.

FA-skatt

En person som både driver egen näringsverksamhet och är anställd ska vara godkänd för både A- och F-skatt. Den kombinerade skattesedeln blir FA-skatt.

Factoring

Factoring innebär att företag belånar eller säljer sina fakturor till en extern part, ofta ett finansbolag eller en bank.

Faktura

En faktura är ett betalningskrav från en part till en annan.

Fakturatolkning

Fakturatolkning innebär att fakturor återges av en extern part. På så sätt slipper mottagaren att registrera fakturauppgifterna manuellt.

Fakturering

Vid fakturering skickas ett betalningskrav ut till en kund för en vara eller tjänst.  Vi erbjuder kostnadsfritt faktureringssystem till våra kunder.

Faktureringsmetoden

Med faktureringsmetoden bokförs kund- och leverantörsfakturor vid två tillfällen, när de skickas ut eller tas emot och vid betalningstillfället.

Filial

En filial är ett sätt för ett företag från ett annat land att ha ett kontor i Sverige. Kontoret har eget ansvar för sin verksamhet, men tillhör fortfarande det utländska företaget.

Finansiering

Finansiering är en metod att införskaffa kapital. Finansiering kan komma från olika källor, som egna sparpengar, lån, bidrag eller investeringar från andra som tror på ens idé.

Firma

Firma är benämningen på en företagares verksamhet.

Firmatecknare

En firmatecknare är en person som har rätt att skriva under avtal och andra handlingar för ett företags räkning.

Fordran

En fordran är ett annat ord för ett krav på betalning. 

Fullmakt

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar åt en annan person eller ett företag.

Fullmaktshavare

En fullmaktshavare är en person som får behörighet att representera en fullmaktsgivare gentemot tredje man.

Följesedel

Följesedel är ett dokument som beskriver varuslag och kvantitet. Följer ofta med en levererad vara eller faktura för att beskriva arbetet som utförts. 

Förbehållsbelopp

Om du har löneutmätning av Kronofogden, så får du varje månad behålla ett visst belopp för att klara ditt uppehälle, det kallas för förbehållsbelopp. 

Företag 

Ett företag är en organisation som producerar varor och tjänster

Företagsform

Företagsform är den typ av företag du har, den juridiska form ett företag drivs i.

Förlikning

Förlikning är när man kommer överens om på vilket sätt en tvist ska lösas, utan att ta hjälp av domstol.

Förlust

När utgifterna är större än intäkterna har företaget gått med förlust. 

Förskottsbetalning

När en betalning som sker innan en vara har levererats eller en tjänst utförts kallas förskottsbetalning. 

G

Generell borgen

Generell borgen är ett borgensåtagande där man åtar sig nuvarande och framtida skulder och inte bara för ett specifikt tillfälle.

Gäldenär

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan, exempelvis är en fakturamottagare en gäldenär.

H

Holdingbolag

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag.

Huvudman

En huvudman har ansvar för och kontrollerar en verksamhet.

I

Immateriella tillgångar 

Tillgångar som inte är fysiska föremål. Det kan till exempel vara licensrättigheter eller patent.

Inbetalning

När en kund betalar för en vara eller en tjänst tar man som företagare emot en inbetalning. 

Inkasso

Inkasso ett annat ord för att driva in skulder. 

Inkomst

Inkomst är ersättningen för utfört arbete.

Inlåningsränta

Inlåningsränta är den ränta banken ger när man sätter in pengar på banken.

Internränta

 Internränta är en metod för att bestämma den förväntade lönsamheten i en investering. 

Intäkt

En intäkt är en periodiserad inkomst till den eller de perioder den avser, till exempel då varan levererats eller tjänsten har utförts.

Investering

En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida vinst.

Investeringskalkyl

En investeringskalkyl är ett beslutsunderlag för att se om en investering är ekonomiskt fördelaktig.

J

Juridisk person 

En juridisk person är ett företag exempelvis ett aktiebolag, men en enskild firma är inte det.

K

Kalkylränta 

Kalkylräntan visar hur mycket du kan tjäna på att sätta in pengar i något, till exempel ett företag eller en bostad. Kalkylränta visar även vilken ränta du ska klara av att betala för den finansiering du gjort. 

Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Kassaflöde

Kassaflöde visar resultatet av ett företags in- och utbetalningar. 

Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys visar ett företags likviditetsförändring under en bestämd tidsperiod.

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett nyckeltal som ger en indikation på ett företags betalningsförmåga på kort sikt.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag har minst två delägare där en av bolagsmännen har obegränsat ansvar och en har begränsat ansvar.

Kommersiell verksamhet

En kommersiell verksamhet är en verksamhet med syfte att generera intäkter.

Komplementär

En komplementär har obegränsat ansvar i ett kommanditbolag.

Koncern

Koncern är benämningen för ett moderbolag och dess dotterbolag ihop.

Konjunktur

Konjunktur är det ekonomiska tillståndet i en ekonomi.

Konkurrens

Konkurrens uppstår när flertalet företag erbjuder snarlika produkter och tjänster till samma kunder.

Konkurrent

Konkurrenter är företag som säljer snarlika varor eller tjänster till samma kunder.

Konkurs

Konkurs uppstår när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation/avveckling.

Konsument

En konsument är en privatperson som köper en vara eller en tjänst. 

Kontrakt

Ett kontrakt är skriftligt avtal som binder två eller flera parter till vissa villkor.

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder är skulder ett företag har som måste betalas inom ett år.

Kostnad

Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan också vara värdet av tillgångar som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Kreditera

Kreditera är en justering av en faktura.

Kreditfaktura

En kreditfaktura är en korrigering av en faktura.

Kreditprövning

En kreditprövning är en analys av betalningsförmåga.

Kreditupplysning

Kreditupplysning är en bedömning av betalningsförmåga.

Kronofogden

Kronofogdens uppgift är att kräva in skulder från företag och privatpersoner. 

Kundfordran

När ett företag har utfört en tjänst eller levererat en vara till en kund men ännu inte fått betalt, uppstår en kundfordran.

Kvitto 

Kvitto är ett bevis på vad man köpt, när, av vem och för hur mycket.

Köpebrev

Köpebrev är en skriftlig köpehandling som upprättas efter ett köpekontrakt i samband med ett köp. 

L

Leasing

Leasing innebär att hyra inventarier till en fast kostnad.

Likviditet 

Likviditet är ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget är en sammanställning över kommande in- och utbetalningar.

Långivare

Långivaren är den som lånar ut pengar. Den som tar lånet är en låntagare.

Lönsamhet

Lönsamhet är när ett företags intäkter är större än dess kostnader, det är företagets vinst.

Lös egendom

Till lös egendom räknas alla tillgångar som inte är fast egendom exempelvis bilar, möbler och kläder.

M

Moms

Moms är skatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. 

Momsdeklaration

I en momsdeklaration redovisas företagets in- och utgående moms.

Momsredovisning

Momsredovisning skickas till Skatteverket av alla momsskyldiga företag i Sverige, där företaget redovisar in- och utgående moms.

Momsregistreringsnummer (VAT)

Momsregistreringsnummer (VAT) är ett unikt nummer som Skatteverket ger alla företag som registreras för registrering av moms.

Muntligt avtal

Ett muntligt avtal är en icke-skriftlig överenskommelse.

N

Netto

Netto beskriver ett belopp efter skatt och eventuella avdrag.

Nettoomsättning

Ett företags intäkter från sålda varor och tjänster efter avdrag för rabatter, moms och skatter är företagets nettoomsättning.

Nollpunkt

Nollpunkt kallas det när ett företags intäkter och kostnader är lika stora.

Nyckeltal

Ett nyckeltal är ett mått som underlättar jämförandet av analyser. Nyckeltal kan också kallas för KPI.

Näringsförbud

Näringsförbud innebär att en person inte får driva ett företag. 

Näringsidkare

En näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som driver en näringsverksamhet.

Näringsverksamhet

En näringsverksamhet drivs av en näringsidkare och ska vara självständig, varaktig och ha ett uttalat vinstsyfte.

O

OCR-nummer

Ett OCR-nummer finns på fakturor och identifierar en elektronisk betalning.

Obestånd

Obestånd innebär att man inte har möjlighet att betala sina skulder och att betalningssvårigheterna inte är tillfälliga.

Offert

En offert är ett affärserbjudande, där ett företag beskriver sin tjänst/produkt, villkor och kostnader. Vill du ha en offert på fakturaköp eller företagslån? Kontakta oss här.

Omkostnadsbelopp

Omkostnadsbelopp beskriver det avdrag du gör när du ska räkna ut kapitalvinsten vid försäljning av exempelvis värdepapper eller en fastighet.

Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster.

Omsättningstillgång

En omsättningstillgång omvandlas till pengar relativt snabbt, exempelvis lagerförda artiklar eller fordringar på kunder.

Omvänd moms

Omvänd moms innebär att det är köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Omvänd moms används på de flesta byggtjänster till andra företag inom byggsektorn

Omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen är skyldig att betala in moms till staten istället för säljaren.

Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för företag.

P

Pant

Pant är den egendom som en låntagare lämnar som säkerhet till en långivare.

Pantbrev

Pantbrev är ett juridiskt bevis på att någon har en säkerhet i en fastighet när du tar ett lån. 

Passiv näringsverksamhet

När en person driver en enskild näringsverksamhet, men inte själv arbetar i verksamheten, kallas det för passiv näringsverksamhet.

Periodisering

Periodiseringar är när inkomster och utgifter bokförs i de tidsperioder då de intjänats eller förbrukats.

Plusgiro

Plusgiro är en kontotyp och som gör det möjligt att göra överföringar och betalningar.

Preliminärskatt

Preliminärskatt baseras på årets förväntade resultat och inkomst och betalas in till Skatteverket.  

Preskriptionstid

Preskriptionstid innebär att en fordran upphör när en viss tid har förflutit utan att fordringsägaren skickat ut kravbrev.

Pris

Pris är det beloppet som betalas för en produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.

Prognos

Prognoser används av företag för att justera verksamheten för att nå målen i budgeten.

Projekt

Ett projekt är en arbetsinsats som är avgränsat i tid, omfattning och kostnad.

Provision

Provision är en kostnadsersättning för ett försäljningsuppdrag, exempelvis tar vi en provision på fakturaköp.

Påminnelsefaktura

En påminnelsefaktura skickas ut om kunden inte har betalat en faktura i rätt tid.

R

Rak amortering

Rak amortering innebär att ett lån amorteras med samma belopp vid varje tillfälle. 

Realkapital

Realkapital är fysiska objekt som exempelvis maskiner, datorer och fastigheter.

Redovisning

Redovisning är att sammanställa och dokumentera ekonomisk information innebär samma sak som bokföring. 

Regressrätt

Regressrätt betyder att någon har betalt en skuld och därefter har rätten att kräva tillbaka skulden.

Reklamation

Reklamation är när man påtalar ett fel eller brist för en tjänst eller vara och som eventuellt kan ge rätt till ersättning.

Rekonstruktion

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs där ett företag enligt tingsrätten bedömer bolaget ha tillräckligt goda möjligheter att drivas vidare 

Resultat

Resultat är en ekonomisk term som beräknas genom intäkter minus kostnader.

Resultatbudget

En resultatbudget är en beräkning av kommande intäkter och kostnader.

Revers

Revers är ett skriftligt erkännande av en skuld som reglerar en skuld mellan två parter. 

Revision

Revision är en oberoende granskning och bedömning av ett företags redovisning och förvaltning.

Revisor

En revisor har i uppgift att granska ett företags bokföring.

Rotavdrag

Rotavdrag är en skattereduktion som ges till privatpersoner för byggarbeten som utförs i hemmet.  Du kan dra av ROT på arbetskostnaden, men inte för materialet som används. 

Rutavdrag

Rutavdrag ges till privatpersoner för hushållsarbeten i hemmet.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.

Räkning 

Räkning är ett annat ord för faktura.

Ränta 

Ränta är den kostnaden du har för att låna pengar. 

Räntesats

Räntesatsen är räntans storlek i procent.

Rörelsekapital

Rörelsekapital är en redovisningsterm som omfattar ett företags omsättningstillgångar minus de kortfristiga skulderna, alltså det kapital som bolaget har för att kunna finansiera den löpande verksamheten.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginal är ett nyckeltal som används för att se hur stor procent av din omsättning som återstår när samtliga rörelsekostnader är betalda. 

Rörlig ränta

Rörlig ränta regleras efter räntan på marknaden och är därför i ständig förändring.

Rörliga kostnader 

Rörliga kostnader är när ett företag ökar eller minskar sin försäljning. Exempel på rörliga kostnader är trävaror i ett snickeri.

S

SWIFT code (BIC)

SWIFT code (oftast kallas det BIC) är en internationell identifiering av banker vid utlandsbetalningar.

Självdeklaration

Självdeklaration är ett annat ord för inkomstdeklaration.

Självkostnad

Självkostnaden är företagets totala kostnader för en tjänst eller vara.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sitt företag.

Skatteavdrag

Skatteavdrag är ett avdrag som arbetsgivare betalar på den anställdes lön.

Skattekonto

Alla som redovisar skatt får ett skattekonto hos Skatteverket, det gäller både privatpersoner och företag.

Skuld

En skuld uppstår när man är skyldig något, oftast pengar.

Skuldränta

Skuldränta är ränta på lånade pengar.

Skuldsanering

Skuldsanering kan erbjudas av Kronofogden när skulder inte kan betalas inom en överskådlig framtid.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är hur mycket skulder ett företag har i förhållande till sitt egna kapital.

Soliditet

Soliditet anger hur stor del av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Startkapital

Startkapital är tillgångar som används för att komma igång med en verksamhet.

Säte

Sätet är där en juridisk person har sin placeringsort.

T

Tillgång

En tillgång är en ekonomisk resurs och förväntas ge vinst i framtiden.

Tillväxt

Tillväxt är när ett företag ökar sin omsättning.

Tjänst

En tjänst är en service som tillför värde för mottagaren.

Transaktion

En transaktion är ett utbyte av varor eller tjänster mot betalning.

Tvistemål

Om två parter inte kommer överens uppstår en konflikt som hanteras av domstol, då kallas det för ett tvistemål.

U

Upplupen ränta

Upplupen ränta är räntor som tillhör räkenskapsåret men som inte ännu betalts eller mottagits.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tiden från att ett avtal sägs upp fram till dess att avtalet faktiskt upphör.

Utbetalning

En utbetalning är då pengar betalas ut.

Utgift

En utgift är priset för en vara eller tjänst.

Utgående moms

Utgående moms är skatt som läggs på försäljningspriset på en vara eller tjänst.

Utmätning

Utmätning betyder att Kronofogden beslutar om att använda den skuldsattes tillgångar för att betala av skulderna, exempelvis bilar eller fastigheter. 

V

VAT-nummer

VAT-nummer är en internationell benämning av momsregistreringsnummer.

VD

En verkställande direktör är den högsta befattningen i ett aktiebolag och har ansvarar inför styrelsen.  

Varukostnad

Varukostnad är inköpskostnaden för de varor ett företag köper in.

Varulager

Ett varulager är ett företags tillgångar som ska säljas.

Verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse är en skriftlig rapport där man beskriver den verksamhet som bedrivits under året

Vite 

Vite ställs ut om en part inte följer en myndighets beslut.

Å

Ångerrätt

Ångerrätt är rätten att returnera en vara.

Årsbokslut

Årsbokslut utgörs av företagets balans- och resultaträkning. 

Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskapsår.