Euro Finans AB offentliggör utfallet av erbjudandet till aktieägarna i PromikBook AB

 

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar av aktier kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i jurisdiktioner utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”).

 

PRESSMEDDELANDE, 17 januari 2020

 

Euro Finans AB offentliggör utfallet av erbjudandet till aktieägarna i PromikBook AB och fullföljer och avslutar erbjudandet

  • När acceptfristen löpte ut hade aktieägare i PromikBook AB accepterat att överlåta sammanlagt 56 006 132 aktier med anledning av erbjudandet, motsvarande cirka 63,73 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i PromikBook AB
  • Euro Finans AB fullföljer och avslutar erbjudandet
  • Efter genomfört erbjudande blir Euro Finans AB tillsammans med närstående ägare till totalt 77195297 aktier, motsvarande cirka 87,84 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i PromikBook AB

Euro Finans AB (”Euro Finans”) lämnade den 10 december 2019 ett offentligt uppköpserbjudande, i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 april 2018 (”Takeover-reglerna”), till aktieägarna i PromikBook AB (publ) (”PromikBook”) att överlåta samtliga sina aktier i PromikBook (”Aktierna”) till Euro Finans (”Erbjudandet”). Erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 10 december 2019 (”Erbjudandehandlingen”).

Euro Finans ägde vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet 20 miljoner Aktier motsvarande cirka 22,76 procent av det totala antalet utestående Aktier och röster i PromikBook.

Per den 15 januari 2020, vilket var den sista dagen i acceptfristen, hade aktieägare i PromikBook accepterat att överlåta 56 006 132 Aktier med anledning av Erbjudandet, motsvarande cirka 63,73 procent av det totala antalet utestående Aktier och röster i PromikBook. I dessa ingår de 11 080 920 Aktier som närstående till Euro Finans enligt pressmeddelanden den 7 respektive den 13 januari 2020 förvärvat under acceptfristen utanför Erbjudandet i den löpande handeln på Spotlight Stock Market (”Spotlight”).

Utöver de Aktier som har lämnats in i budet har närstående till Euro Finans förvärvat ytterligare 1 189 165 Aktier motsvarande cirka 1,4 procent av det totala antalet utestående Aktier och röster i PromikBook utanför Erbjudandet i den löpande handeln på Spotlight.

Fullföljande av Erbjudandet har varit villkorat enligt beskrivning i Erbjudandehandlingen. Bland annat var Erbjudandet villkorat av att Euro Finans blir ägare till mer än 90 procent av Aktierna. Euro Finans meddelar härmed att samtliga villkor för fullföljandet av Erbjudandet har uppfyllts eller eftergetts. Euro Finans fullföljer och avslutar därmed Erbjudandet.

Efter genomfört Erbjudande blir Euro Finans, tillsammans med närstående, ägare till totalt 77195297 Aktier, motsvarande cirka 87,84 procent av det totala antalet utestående Aktier och röster i PromikBook.

Utöver ovanstående innehav äger eller kontrollerar Euro Finans inte några ytterligare finansiella instrument i PromikBook som medför en finansiell exponering motsvarande aktieinnehav i PromikBook.

Redovisning av likvid till aktieägare som accepterat Erbjudandet förväntas kunna påbörjas omkring den 20 januari 2020.

Rådgivare

Euro Finans har anlitat Fredersen Advokatbyrå AB som juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

Denna information är sådan information som Euro Finans är skyldigt att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2020 klockan 08:00.

 

Information om Erbjudandet

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Jarlskog (VD)

Telefon: 046 31 20 45

E-post: aja@eurofinans.se

 

Euro Finans i korthet

Euro Finans är ett svenskt aktiebolag med bas i Lund. Euro Finans erbjuder fakturaköp i syfte att snabbt, professionellt och smidigt förse företag i Sverige med likviditet och skydd mot kreditförluster. Bolaget anlitas av både små och stora företag som önskar en enklare administration, har säsongsvariationer, expanderar eller har besvärlig ekonomi. Varje år finansierar Euro Finans omkring 150 000 fakturor, såväl svenska som utländska, till ett värde av över 5,3 miljarder kronor. För mer information, se www.eurofinans.se.

 

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande kommer inte att offentliggöras i eller distribueras till eller in i och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distributionen eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Mottagare av detta pressmeddelande (vilket inkluderar men är inte begränsat till förvaltare och andra förvarare av värdepapper) som lyder under sådan jurisdiktions lag måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Så långt det är möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning frånsäger sig Euro Finans allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av Erbjudandet till följd av att sådana restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Med EES avses följande länder:Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i ett land utanför EES genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller med hjälp av nationella börser i ett land utanför EES. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, elektronisk post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och Aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller ifrån ett land utanför EES eller av personer som befinner sig i ett land utanför EES. Följaktligen kommer och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på något annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas inom eller in i ett land utanför EES eller till en person som är från, befinner sig i, är bosatt i eller har sin adress i ett land utanför EES. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade Aktier för personer i ett land utanför EES får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller andra dokument som mottagits i anledning av Erbjudandet till sådana personer. Euro Finans kommer inte att erlägga något vederlag hänförligt till Erbjudandet in i ett land utanför EES. Varje försök till accept av Erbjudandet som följer av en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök till accept av en person som befinner sig i ett land utanför EES eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktion inom eller ifrån ett land utanför EES är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att hen inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från ett land utanför EES samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från ett land utanför EES.

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig Euro Finans rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Euro Finans finner efter eget gottfinnande att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Euro Finans eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva Aktier, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot Aktier, såsom teckningsoptioner. Sådana köp får genomföras via börsen till marknadspris eller utanför börsen genom förhandlade överlåtelser. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska.

 

Framtidsinriktad information

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och de kännetecknas av ord som ”ska” ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Euro Finans avsikter, åsikter och nuvarande förväntningar och antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet, för PromikBook, för aktieägare i PromikBook som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för PromikBooks framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser gjorda efter bästa förmåga av Euro Finans, men uttalandena gör inte anspråk på att vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och kan oftast inte påverkas av Euro Finans. Det ska hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig avsevärt från sådana som finns i eller ges uttryck för i sådana framåtriktade uttalanden.