Personuppgifter

Euro Finans AB, org. nr 556360-0674 (nedan ”Euro Finans”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om dig som vi behandlar.

Euro Finans värnar om dina personuppgifter och din integritet. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnat dina personuppgifter till oss. I denna policy förklarar vi varför vi samlar in uppgifter om dig och hur vi behandlar dem. Du får gärna kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och olaglig behandling och som i övrigt krävs för att följa aktuell lagstiftning samt våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi följer reglerna och har ett högt dataskydd. Euro Finans anställda genomgår också regelbundet utbildning för att kunna hantera dina personuppgifter säkert och i enlighet med gällande regelverk.

Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud framgår nedan.

Euro Finans AB, org. nr. 556360-0674
Postadress: Box 167, 221 00 Lund
Telefonnummer: 046-312020

Euro Finans dataskyddsombud
Postadress: Att: Dataskydd, Box 167, 221 00 Lund
Telefonnummer: 046-312020
E-post: dataskydd@eurofinans.se

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. En mängd uppgifter kan klassificeras som personuppgifter så länge de går att hänföra till en fysisk person. Exempel på typiska personuppgifter är namn, personnummer, adressuppgifter och telefonnummer. De kategorier av personuppgifter som vi behandlar inom vår verksamhet är bland annat följande:

* Grundläggande identitetsuppgifter (namn och personnummer samt kopia på ID-handlingar)

* Kontaktuppgifter (exempelvis adress, telefonnummer och e-postadress)

* Uppgifter om ekonomisk situation (inkomst- och skulduppgifter eller andra tillgångar)

* Uppgifter om anställning och näringsengagemang (styrelseuppdrag)

Vi behandlar ofta personnummer och ID-handlingar. Detta beror på att vi måste kunna säkerställa din identitet. Vi omfattas av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism som anger en långtgående skyldighet för oss att säkerställa identiteten hos våra kunder.

 

Hur får vi tillgång till personuppgifter?

Personuppgifter som behandlas på grund av avtalsförhållande

Personuppgifter som vi har om dig har lämnats i samband med att avtal ingåtts med oss eller samlats in i samband med att kundrelationen administreras och våra tjänster nyttjats. Vi inhämtar även personuppgifter om dig från externa parter, exempelvis från myndigheter, informationsleverantörer och kreditupplysningsföretag.

Vi kan komma att inhämta en kreditupplysning om dig från ett kreditupplysningsföretag. Kreditinformationen om dig är nödvändig för att vi ska kunna administrera kundrelationen. Grunden för behandlingen är att fullgöra avtalet eller att vidta åtgärder på din begäran innan avtalet ingås. Kreditupplysningar regleras i lagen om kreditupplysning. När vi inhämtat upplysningen informeras du och du får en kopia på upplysningen. Har du specifika frågor om innehållet i kreditupplysningen bör du vända dig direkt till kreditupplysningsföretaget.

Personuppgifter som behandlas på grund av att Euro Finans förvärvat en fordran eller för ett inkassokrav

Om vi förvärvat en faktura enligt avtal med vår kund eller vidtar inkassoåtgärder behöver vi information om den som ska betala fakturan (fakturagäldenären). Om du är fakturagäldenären inhämtas uppgifter om dig in. Om ett bolag som du företräder och/eller är kontaktperson för är fakturagäldenär inhämtas primärt uppgifter om bolaget, men om du företräder bolaget inhämtas även personuppgifter om dig, exempelvis för att vi ska vara säkra på vem som har legal rätt att företräda fakturagäldenären eller för att vi ska kunna nå fakturagäldenärens representant.

Personuppgifter som vi har om dig har samlats in från själva fordringen som överlåtits till oss, genom kontakt med dig och i samband med att fakturan administreras. Vi inhämtar även personuppgifter om dig från externa parter, exempelvis från informationsleverantörer och kreditupplysningsföretag. Om vi fått ett inkassouppdrag och agerar inkassoombud kan uppgifter om dig även lämnas av vår uppdragsgivare. Vi blir personuppgiftsansvariga för de uppgifter som lämnas till oss.

Vi kan komma att inhämta en kreditupplysning om dig från ett kreditupplysningsföretag om det är du som är fakturagäldenären. Kreditinformationen är nödvändig för att vi ska kunna administrera fakturan eller kravet. Grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att bedöma betalningsförmågan.

Personuppgifter som behandlas för marknadsföringsändamål

Personuppgifter som behandlas för direktmarknadsföring samlas in från externa parter, vanligtvis från informationsleverantörer. Personuppgifterna behandlas endast för att kontakta dig såsom näringsidkare eller den juridiska personen som du företräder.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Är du företrädare eller kontaktperson för ett bolag som ingått avtal om fakturaköp med oss eller har du som enskild näringsidkare ingått avtal med oss? Då ska du läsa här.

Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna administrera det avtal som bolaget vilket du står som företrädare för har ingått med oss och/eller det avtal du såsom enskild näringsidkare ingått med oss.

Personuppgifterna behövs för att Euro Finans ska kunna utföra uppgifter såsom att:

* Utföra avtalade åtaganden, exempelvis förvärva och administrera fakturor och kontakta företrädare eller kontaktpersoner

* Bedöma förmågan att fullgöra avtalade åtaganden (inbegripet ekonomiska åtaganden) hos den som vi ingått avtalet med

* Inhämta kreditupplysningar

* Administrera fordringsanspråk, uppgörelser och avtal, betalningar samt övriga transaktioner

* Kontrollera att korrekta kontaktuppgifter till avtalsparten finns

* Efterleva rättsliga förpliktelser enligt lagstiftning och domstols eller myndighets beslut

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen (den rättsliga grunden) är fullgörande av avtal, fullgörande av rättsliga förpliktelser och berättigade intressen. Våra berättigade intressen är att kunna upptäcka och förhindra avtalsbrott samt att fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.

Har du tecknat ett avtal som borgensperson? Då ska du läsa här.

Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna administrera den borgensförbindelse som du ingått.

Personuppgifterna behövs för att Euro Finans ska kunna utföra uppgifter såsom att:

* Utföra avtalade åtaganden och kontakta dig

* Bedöma förmågan att fullgöra åtagandet

* Inhämta kreditupplysning

* Administrera fordringsanspråk, uppgörelser och avtal samt betalningar

* Kontrollera att kontaktuppgifterna till avtalsparten är korrekta

* Efterleva rättsliga förpliktelser enligt lagstiftning och domstols eller myndighets beslut

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen (den rättsliga grunden) är fullgörande av avtal, fullgörande av rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. Våra berättigade intressen är att kunna upptäcka och förhindra avtalsbrott samt att fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.

Har du fått en faktura från Euro Finans som du ska betala? Då ska du läsa här.

När det företag som du köpt en vara av eller fått en tjänst utförd av överlåtit sin faktura ska fakturan betalas till oss eftersom vi övertagit rätten till betalning. Många företag överlåter sina fakturor till Euro Finans och vi följer alla de regler som gäller vid fakturaöverlåtelser. Vanligtvis behöver den som överlåter fakturan till oss inte informera sin kund om det på förhand eller få överlåtelsen godkänd på förhand.

Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna administrera den faktura som överlåtits till oss.

Personuppgifterna behövs för att Euro Finans ska kunna utföra uppgifter såsom att:

* Bedöma förmågan att betala i enlighet med fordringen

* Inhämta kreditupplysning

* Administrera fordringsanspråk, uppgörelser och avtal samt betalningar

* Kontrollera att kontaktuppgifter till fakturagäldenären är korrekta och aktuella

* Efterleva rättsliga förpliktelser enligt lagstiftning och domstols eller myndighets beslut

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen (den rättsliga grunden) är fullgörande av rättsliga förpliktelser och berättigade intressen. Våra berättigade intressen är att erhålla betalning, kunna upptäcka oegentligheter och förhindra rättsförluster samt att fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.

Har du fått ett inkassokrav från oss? Då ska du läsa här.

När en faktura inte betalats till oss enligt de villkor som framgår på fakturan kan vi skicka ett inkassokrav. Det finns även företag som direkt anlitar oss för kravhantering (inkassotjänster). Euro Finans har inkassotillstånd och vi följer alla de lagar och regler som gäller för kravhantering.

Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna administrera inkassokravet.

Personuppgifterna behövs för att Euro Finans ska kunna utföra uppgifter såsom att:

* Bedöma förmågan att betala i enlighet med fordringarna

* Inhämta kreditupplysning

* Administrera fordringsanspråk, uppgörelser och avtal samt betalningar

* Kontrollera att kontaktuppgifter till fakturagäldenären är korrekta och aktuella

* Efterleva rättsliga förpliktelser enligt lagstiftning och domstols eller myndighets beslut

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen (den rättsliga grunden) är fullgörande av rättsliga förpliktelser och berättigade intressen. Våra berättigade intressen är att erhålla betalning, kunna upptäcka oegentligheter och förhindra rättsförluster samt att fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.

Vid inkassoärenden är ändamålet med behandlingen – utöver nämnda ändamål – att bedriva inkassoverksamhet. Inkassoverksamhet anses vara en uppgift av allmänt intresse eftersom verksamheten syftar till att driva in fordringar som är förfallna och ska betalas. Inkassokrav hanteras alltid i enlighet med den särskilda lagstiftning som gäller på området och god inkassosed.

Har du blivit kontaktad av oss via telefon? Då ska du läsa här.

Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna berätta om våra tjänster (marknadsföringsändamål). Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna kontakta dig såsom näringsidkare eller den juridiska personen som du företräder.

Behandling för marknadsföringsändamål grundar sig på en intresseavvägning där Euro Finans berättigade intresse är att marknadsföra sina befintliga eller nya tjänster.

Du kan alltid kontakta oss och meddela att du inte vill att vi ska behandla dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Vi kommer då att omedelbart upphöra att använda dina uppgifter för det ändamålet och radera uppgifterna om laglig grund för behandling saknas.

Dina rättigheter som registrerad person

Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om vi behandlar uppgifter om dig har du även rätt att få tillgång till vilka personuppgifter vi behandlar och information om ändamålen för behandlingen – ett registerutdrag.

Du kan skicka din begäran om registerutdrag till dataskydd@eurofinans.se eller till följande postadress: Euro Finans AB, Att: Dataskydd, Box 167, 221 00 Lund. När vi mottagit din begäran kommer vi att kontakta dig för att säkerställa din identitet. Vi kan endast lämna ut de personuppgifter som vi kan kontrollera rör dig.

Registerutdraget skickas därefter till en e-postadress som du godkänt och verifierat eller till din folkbokföringsadress.

Rättelse av felaktiga uppgifter som vi har om dig

Om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Du har också rätt att komplettera personuppgifter som du anser är ofullständiga med hänsyn till vårt ändamål med personuppgiftsbehandlingen.

Radering av personuppgifter

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt och tillåtet.

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter och vi är skyldiga att utan dröjsmål radera uppgifterna i följande situationer:

* När personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka vi samlat in och behandlar dem för

* När personuppgiftsbehandlingen endast grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket

* När du invänder mot en personuppgiftsbehandling som vi grundat på en intresseavvägning och vi inte har tvingande berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse mot behandlingen

* När personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt

* När personuppgifterna måste raderas för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av

* När personuppgifterna behandlats för direktmarknadsföringsändamål och du invänder mot behandlingen

Vi vill informera dig om att vi kan komma att neka din begäran om radering om vi har en skyldighet att lagra uppgifterna enligt tvingande lagstiftning (rättslig förpliktelse). Skyldigheten att spara personuppgifter framgår bland annat av bokförings- och penningtvättslagstiftning.

Vi vill också informera dig om att vi kan komma att neka din begäran om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Begränsa uppgiftsbehandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen begränsas innebär det att vi – utöver att lagra dina personuppgifter – endast får behandla uppgifterna om du lämnat ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga  anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.

Rätt att begära begränsning gäller i följande situationer:

* När du bestridit att personuppgifterna vi har om dig är korrekta kan du begära att vi begränsar personuppgiftsbehandlingen under den tid som ger oss möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta

* När behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället begär en begränsning av personuppgiftsanvändningen

* När vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamålen vilka vi behandlat uppgifterna för men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

* När du har invänt mot en behandling som vi grundat på vårt berättigade intresse efter intresseavvägning kan du begära att behandlingen begränsas under den tid som behövs för att kontrollera att våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl

Invändning

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi grundar på en intresseavvägning. För att vi ska kunna fortsätta personuppgiftsbehandlingen därefter måste vi visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Kan vi inte visa detta får vi endast behandla personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som sker för direktmarknadsföring. Rätten att invända mot personuppgiftsbehandlingen innefattar invändning mot analys av personuppgifter för direktmarknadsföring (profilering).

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som du själv har lämnat till oss i ett strukturerat format och du har rätt att överföra uppgifterna till annan personuppgiftsansvarig om personuppgifterna behandlas efter samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal som ingåtts med oss. Rätten att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig gäller när det är tekniskt möjligt.

Klagomål till Datainspektionen

Om du anser att vi brustit i vår hantering kan du lämna klagomål till Datainspektionen. Här hittar du en länk till Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se

Lagring och gallring av personuppgifter

Vi lagrar aldrig personuppgifter längre än vad som behövs och/eller är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Hur länge vi lagrar personuppgifterna beror på vad bakgrunden till personuppgiftsbehandlingen är.

Personuppgifter som behandlas på grund av avtalsförhållande

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på att du eller ett bolag som du företräder ingått avtal med oss behandlas uppgifterna under den tid en pågående avtalsrelation med oss finns. Under avtalstiden kontrolleras att uppgifterna är aktuella och de uppgifter som inte längre behövs raderas.

När avtalet avslutats lagras endast de uppgifter som vi behöver lagra för att efterleva rättsliga skyldigheter (bokföring- och penningtvättslagstiftning), eller för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk (intresseavvägning).  Enligt gällande lagstiftning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är vi skyldiga att lagra vissa uppgifter i  5 år respektive 10 år. Lagringsskyldigheten för oss enligt bokföringslagen är 7 år.

Personuppgifter som behandlas på grund av att Euro Finans förvärvat en fordran eller för ett inkassokrav

Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på att du har ett skuldförhållande gentemot oss eller någon som vi företräder ett företag som inkassoombud. Under tiden skulden kan göras gällande kontrolleras att uppgifterna är aktuella och att de uppgifter som inte längre behövs raderas. Ett skuldförhållande kan som regel hävdas i 3 år eller 10 år och emellanåt under längre tider om preskriptionsavbrott har skett.

När fordran har betalats eller slutreglerats, exempelvis efter särskild överenskommelse, lagras endast de uppgifter som vi behöver lagra för att efterleva rättsliga skyldigheter (bokföring- och penningtvättslagstiftning), eller för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk (intresseavvägning).  Enligt gällande lagstiftning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är vi skyldiga att lagra vissa uppgifter i  5 år respektive 10 år. Lagringsskyldigheten för oss enligt bokföringslagen är 7 år.

Personuppgifter som behandlas för marknadsföringsändamål

Personuppgifter som behandlas för marknadsföringssyfte raderas efter att den potentiella kunden kontaktats om kunden inte visat intresse för våra tjänster eller begärt att uppgifterna ska raderas.

Om den potentiella kunden önskat kundbesök eller tackat ja till ytterligare information från oss eller marknadsföring behandlas uppgifterna till dess kunden slutar visa intresse för våra tjänster eller begär att uppgifterna ska raderas.

Uppgifter som lämnas till utomstående

Vi anlitar utomstående företag för tjänster som är nödvändiga för att kunna erbjuda våra tjänster och fullgöra avtal och kan därmed komma att lämna ut dina uppgifter till utomstående företag som vi anlitar. Det kan exempelvis röra sig om tjänster som vi använder för elektronisk identifiering och signering, betal- och banklösningar och IT-lösningar. Leverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning är s.k. personuppgiftsbiträden och får endast behandla uppgifterna efter våra instruktioner. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att personuppgiftsbiträdena behandlar uppgifterna säkert och enligt gällande regelverk.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter för att efterleva tvingande lagstiftning.

Överföring av personuppgifter inom koncernen

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till bolag som ingår i samma koncern som Euro Finans. Överföring av personuppgifter inom koncernen följer alltid Euro Finans person- och integritetspolicy och tillämplig lagstiftning.

Arbetssökande och intresseanmälningar

Om du skickar in en arbetsansökan eller en intresseanmälan kommer din ansökan att behandlas av ansvarig person hos oss. Om din ansökan inte matchar någon ledig tjänst hos oss kommer du att meddelas det och dina personuppgifter kommer att raderas. Om din profil matchar en ledig tjänst kommer du att kontaktas och dina personuppgifter kan då komma att behandlas till dess rekryteringsprocessen är avslutad. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att rekrytera personal.

Säkerhet

De IT-system som vi använder för lagring och behandling har genomgått kontrollera för att leva upp till kraven på säker lagringsplats. Alla tekniska åtgärder som krävs för att skydda lagrade personuppgifter mot otillbörligt åtkomst och förstörelse har vidtagits. Personuppgifterna som behandlas inom vår verksamhet lagras på servrar i Sverige.

Informationsgivning och uppdateringar

Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid publicerad på vår hemsida. Vid behov kan vi komma att uppdatera vår integritetspolicy. Om uppdateringarna är av stor betydelse för behandlingen av dina personuppgifter kommer du att underrättas.

 

 
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.